Аудио

Баирма Раднаева - Эжыдээ суршэхэ hэм (Дамиранов-Чойбонов)
Баирма Раднаева - Шэрэнгэмни hайхан (Наранбатор-Бадаев)
Баирма Раднаева - Уусын дуун (БНП)
Виктор Хубаев - Дуран тухай дуун
Виктор Хубаев - Дурасхал
Виктор Хубаев - Тогтохоо болилоо
Виктор Хубаев - Эртын намар
Дымбрын Ринчинова - Венок из бурятских народных песен
Дымбрын Ринчинова ОНИ п-у Я.Велихера - Выйду на улицу
Дымбрын Ринчинова - Сагаалган
Дымбрын Ринчинова - Шог дуун (Ч.Павлов-М.Самбуев)
Дымбрын Ринчинова - Алтаргана (бнп)
Дымбрын Ринчинова Гос.анс.Байкал - Адуушанай дуун
Дымбрын Ринчинова Гос.анс.Байкал - Аба эжым хаанаб даа (П.Дамиранов-Н.Шабаев)
Дымбрын Ринчинова Гос.анс.Байкал - Захааминдаа баяртайб (Наранбаатор-Н.Шабаев)
Дымбрын Ринчинова Гос.анс.Байкал - Жараахайн гол бнп
Жаргал Бадмацыренов - Тэбхэр сагаан табин наhан
Жаргал Бадмацыренов - Эгэтын Адаг
Жаргал Бадмацыренов - Мэдэгмааша
Жаргал Бадмацыренов - Сагаалган
Жаргал Бадмацыренов - Хyyхэн дyyхэй
Жаргал Бадмацыренов - Эльдин нэмэhэг хабарнай
Жаргал Бадмацыренов - Айлшантай айл жаргалтай
Клавдия Шулунова - Как служил солдат
Клавдия Шулунова - Коробейники
Клавдия Шулунова - Вниз по Волге реке (рнп)
Клавдия Шулунова - Сибирская песня (рнп)
Клавдия Шулунова - Дуран тухай дуун
Клавдия Шулунова - Эжы аба хоернай (Ю. Ирдынеев Г. Д. Дамбаев)
Клавдия Шулунова - Инаг дураяа гамнаарай
Клавдия Шулунова - На высоки полонине
Клавдия Шулунова - Найдал
Клавдия Шулунова - Не кричите журавли
Клавдия Шулунова - Эжынгээ тyрэhэн нютагта
Чимита Шанюшкина - Монгольская песня
Чимита Шанюшкина - Зандан бурэтэй (бнп)
Чимита Шанюшкина - Хатархадаа (бнп)
Чимита Шанюшкина - Байсын шулуун хундэ юм аа (бнп)
Чимита Шанюшкина - Уужам Буряад оромни (бнп)
Чимита Шанюшкина - Алтан гургалдай (бнп)
Чимита Шанюшкина - Минии нухэр (Мой друг) бнп
Чимита Шанюшкина - Барбагайн шэнээн байхадам (бнп)
Чимита Шанюшкина - Колхозой дуун (Ж.Батуев)
Чимита Шанюшкина - Где же ты, мой любимый (Ч.Павлов-Ц.Галсанов)