Listen

Дандар Бадлуев, Сыдып Банчикова, Дондок-Сэрэн Бутидэй - «Зугаа хYгжоон»
Правин Мишра, Гэрэлма Жалсанова - «Mere Haath Mein – Слепая любовь»
Копия Сыдып Банчикова - Тагархай (муз. З. Бадмаева, сл. Ш. Байминова, аранж. П. Карелова)
Копия Сыдып Банчикова - Кынгерга (муз. В. Шобосоевой, сл. Н. Артугаевой)
Копия Сыдып Банчикова - Цагаатай гол ( муз. Наранбаатор, сл. Г. Раднаева)
Копия Сыдып Банчикова - Алайрай гол (муз. Л. Санжиева,сл. С. Махачкеевой, аранж. П. Карелова)
Копия Данзанов Аюша - Эгэтын Адаг
Копия Данзанов Аюша - Хани нyхэд
Копия Данзанов Аюша - Урин дулаан Хяагтын аймаг 4898
Копия Данзанов Аюша - Тоонто нютаг
Копия Данзанов Аюша - Янжима (Ю.Ирдынеев)
Копия Данзанов Аюша - Гулвун
Копия Данзанов Аюша - Инагай дурэ (Ю.Ирдынеев-Г.Дашабылов)
Копия Данзанов Аюша - Ушартайм юм даа, инагхамни (Б.Дондоков-А.Жамбалон)
Копия Данзанов Аюша - Хун шубууд ниидэнэ (Ю.Ирдынеев-Г.Дашабылов)
Копия Данзанов Аюша - Шинии миhэрэл (Ю.Ирдынеев-Д.Улзытуев)
Копия Жаргалов Валентин - Трактористын дуун (бнп)
Копия Жаргалов Валентин - Ара Тори (бнп)
Копия Жаргалов Валентин - Шуточная песня (Б. Цырендашиев - Д. Улзытуев)
Копия Жаргалов Валентин - Талын дуун (Ч. Павлов - Г. Чимитов)
Копия Жаргал Бадмаев - Гайхалтай hайхан нютагни
Копия Жаргал Бадмаев - Когда звезды тают
Копия Жаргал Бадмаев - Нэгэл дахин
Копия Жаргал Бадмаев - Сагаан саhан
Копия Жаргал Бадмаев - Хайратайгаа хэлэнэб
Копия Жаргал Бадмаев - Яахаа
Копия Цыпилма Аюшеева - Курумкан
Копия Цыпилма Аюшеева - Дуранhаа
Копия Цыпилма Аюшеева - Баргуужан
Копия Цыпилма Аюшеева - Барбагайн шэнээн байхада БНП (обр. Д. Аюшеева)
Копия Шагжиев Владимир - Сурхарбаан
Копия Шагжиев Владимир - Жолоодогшонь би гээшэб
Копия Шагжиев Владимир - Эжынгээ турэhэн газарта (А. Андреев - М. Самбуев)
Копия Шагжиев Владимир - Туруушын дуран (Цырендашиев-Д.Дамбаев)
Копия Шагжиев Владимир - Сагаан далитай гулабхаа - Голубь мира (Б. Ямпилов-Ч-Р. Намжилов)
Копия Айдуусай Вариант ольхонского ёохора
Копия Айком Вариант Бандаевского Ёохора
Копия Арбагай Эхирит-булагатский охотничий ёохор
Копия Бохир, бохир хатарая Вариант эхиритского ёохора
Копия Наадан дээрээ Вариант ольхонского ёохора
Копия Нарhан, нарhан налашхаяа Тункинский ёохор
Копия Нэшуу Аганский ёохор
Копия Оссо Авиахим Ёхор советского периода
Копия Тунхэнэй уряани ёохор Тункинский ёохор
Копия Тункинский ёхор - Еохор Осоо
Копия Тункинский ёхор - Урайнай еохор
Копия Тункинский ёхор - Еохор Ябоо айдоо айдолое
Копия Дарима Дугданова и Дондок - Инагтаа (муз. П. Дамиранова)
Копия Дарима Дугданова - Буряад хубууд (муз. Б. Батодоржиева, сл. Л. Тапхаева)
Копия Badma Seseg Boys - Toonto Nutag
Копия Badma Seseg Boys - Shene Yokhor Mix
Копия Badma Seseg Boys - Sahanay Uder
Копия Badma Seseg Boys - Bayrin Amar Mende
Копия Баттувшин - Bony - Kora Tun +
Копия Баттувшин - Дурбэн саг
Копия Баттувшин и Павел Карелов - Намар
Копия Бутидэй Дондок - Алтарганын найруулга
Копия Бутидэй Дондок - Адуута нютаг
Копия Ятагистки - Irmoon +
Копия Ятагистки - Мартаарай
Копия Ятагистки - Хоёр дуран
Копия Ятагистки - Шамдаа гэнэлбии
Копия Гэрэлма Жалсанова - Булагтаа
Копия Гэрэлма Жалсанова - Hey Hubun Back +
Копия Гэрэлма Жалсанова - Бэе бэеэ гамнаел (муз. А. Андреев, сл. Д. Жалсараев)
Копия Гэрэлма Жалсанова - Нарhата (муз. и сл. Л.Санжиевой)
Копия Гэрэлма Жалсанова - Одото гэрэл (муз. и сл. Г. Жалсановой)
Гэрэлма Жалсанова - Харанхы (муз. и сл. Г. Жалсановой)